Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 20  Nr. 125   19-04-2021

Redactie: Janny Schuldink

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

Koningsdag

Helaas is er dit jaar opnieuw geen optocht en zijn er verder geen
activiteiten.

Wel  kunnen we als bewoners
van Varsen gehoor geven aan de oproep van de Oranjevereniging om van Koningsdag
een feestelijke dag te maken door te vlaggen of de tuin  te versieren.

Contributie
Plaatselijk Belang

Binnenkort zal de contributie voor het lidmaatschap van
P.B. Varsen weer geïnd worden.

Heeft u nog geen automatische machtiging afgegeven dan
kunt u die alsnog aanvragen bij penningmeester Marco Kodden via penningmeester@varsen.nl

Vanwege het coronavirus willen we leden en donateurs die
geen machtiging hebben afgegeven in de gelegenheid stellen om hun bijdrage a €
10,00 per persoon over te maken naar:

Ver. Plaats. Belang Varsen

IBAN: NL50 RABO 0348 9755 70

o.v.v. Lidmaatschap P.B. Varsen

Wij zien uw bijdrage graag voor  15 mei op onze bankrekening bijgeschreven.

======================================================================

Nestkastjes

Zaterdag 10 april hebben Wilco en Marco in Varsen 20 nestkastjes
opgehangen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden. De
nestkastjes hebben een plek gekregen aan de Dwarsdijk, Emslandweg,  Hessenweg West en aan de Varsenerweg.

De kastjes zijn gemaakt door ATC Ommen en de Gemeente Ommen heeft
ze beschikbaar gesteld. 

 

Nu maar hopen dat de kastjes snel bewoond worden. Wilco en Marco

bedankt !

 

In de loop van het jaar komen er ook nog 6 vleermuiskasten
beschikbaar.

====================================================================

Logo PB Varsen

In het afgelopen
jaar hebben we als bestuur eens gekeken naar het logo van PB Varsen.

Het valt ons op dat
we het bestaande logo slecht kunnen verwerken in het “digitale tijdperk”.

Tijdens de laatste
jaarvergadering hebben we een nieuw logo laten zien dat we graag zouden
gebruiken voor PB Varsen.

Het bestuur is
enthousiast over dit logo.

Bij deze laatste
(online) jaarvergadering waren er niet heel veel leden aanwezig.

Tijdens de
vergadering zijn er twee opmerkingen gemaakt over het nieuwe logo.

Omdat we vinden dat
het invoeren van een nieuw logo gedragen moet worden door een meerderheid van
de leden, zullen we het besluit hierover nog even uitstellen.

We hopen dat we
hier op afzienbare termijn met elkaar over in gesprek kunnen en een stemming
kunnen houden onder de leden.

 =======================================================================

Bericht van de gemeente

Zie onderstaand bericht:

“Zoals u wellicht al weet, werken wij toe aan ‘Ommen energieneutraal in
2050’.
Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt,
binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. We gaan stap voor stap van
het aardgas af, zetten in op energiebesparing en bereiden ons voor op de verschillende
klimaatveranderingen.
Dit onderwerp raakt iedereen. Daarom willen we u zo goed mogelijk hierbij
betrekken en gaan we graag in gesprek met u.

 

Uitnodigingskader Zonnevelden
In het concept beleidsdocument ‘Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025’ staat
het proces beschreven hoe gemeente Ommen om wil gaan met initiatieven voor
opwek van zonne-energie. Want met alleen ‘zon op dak’ redden we het niet om in
2050 energieneutraal te zijn. De gemeente hoopt met dit
uitnodigingskader lokale initiatieven te stimuleren zodat de opbrengsten ook
lokaal blijven.
Dit kader maakt het ook mogelijk om flexibel in te spelen op technologische
ontwikkelingen.

 

Mogelijkheid om mee te praten
Graag nodigen wij u uit om de documenten mee te
lezen op 
www.hetroerommen.nl/meepraten.
Tot en met 21 april kunt u schriftelijk een reactie indienen bij: gemeente
Ommen, postbus 100, 7730 AC Ommen. U kunt ook een mail sturen naar 
gemeente@ommen.nl.
Dit is tevens het mailadres dat u kunt gebruiken als u vragen heeft of meer
wilt weten.
Vermeld uw telefoonnummer, dan nemen wij telefonisch contact met u op.”