Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 20  Nr. 128   22-06-2021

Redactie: Janny Schuldink

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

Naam nieuw fietspad/prijsvraag.

Al geruime tijd is het “nieuwe fietspad” tussen camping De Arendshorst en het monument geopend.

Als bestuur van PB Varsen willen we dit fietspad graag een naam geven.

Hiervoor vragen we jullie, de leden van PB Varsen, om ideeën.

Wanneer jullie een leuke, toepasselijke naam weten voor dit gedeelte fietspad kunnen jullie dit doorgeven per mail.

De leukste voorstellen vermelden we dan in een volgende nieuwsbrief, en hierop kan dan gestemd worden.

We hopen dat er veel originele namen binnenkomen.

Voor de winnaar is er een leuke prijs beschikbaar.

Er kan gemaild worden naar secretaris@varsen.nl

=========================================================

Pontje Varsen

Door realisatie van een pontje inclusief aansluitende infrastructuur worden er

nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor fietsers en wandelaars. Het is straks

mogelijk om nieuwe rondes te wandelen en/of te fietsen om zo ons

mooie Varsen nog beter te kunnen beleven. Door de organisatie Ruimte

voor de Vecht is een subsidieaanvraag gedaan. In deze aanvraag is ook het pontje

meegenomen. Het is inmiddels zeker dat de benodigde middelen beschikbaar

worden gesteld voor het pontje. De bouw is reeds 2 weken bezig en naar verwachting kan het pontje eind juni gebruikt worden.

==========================================================

Uitzichtpunt

Het tweede project dat in uitvoering is het uitzichtpunt in Varsen. Het punt is bedoeld als rust- en informatiepunt, waar men kan

genieten van de omgeving. Het project is mede tot stand gekomen op initiatief van plaatselijk belang Varsen. PB Varsen heeft in nauwe samenwerking met de ontwerper, gezocht naar een geschikt ontwerp en locatie voor een uitzichtpunt.

Vervolgens heeft PB Varsen het ontwerp, waarover zij de regie heeft

gevoerd en enthousiast is, voorgelegd aan de gemeente. Samen met de gemeente en Staatbosbeheer (eigenaar grond) is vervolgens gekeken naar de uitvoering van het geheel.

Koningsdag.

Op Koningsdag  was ook de Brink in feestelijke stemming. Van Dhr. Henk Dunnewind (HEDU bouw) hadden we een mooie vlaggenmast aangeboden gekregen. Die werd dankbaar in ontvangst genomen en kreeg een passende plek op de Brink. Om het helemaal af te maken werden ook kleine vlaggenlijnen opgehangen aan de vleermuizentoren. Het voorstel is om dit jaarlijks terug te laten komen. Het liefst ook het vlaggenprotocol gaan volgen, dit zou uit praktisch oogpunt iemand uit de naaste omgeving van de Brink op zich kunnen nemen. Mochten mensen belangstelling hebben het vlaggenprotocol te willen verzorgen op de Brink, horen we dit uiteraard graag.

Hessenweg West fietsstraat:

De gemeente heeft PB benaderd  mee te denken over de ontwikkelingen om van de  Hessenweg West  een fietsstraat te maken. Hierin zitten Angeline ter Avest vanuit het bestuur en Irma Hogeman als aanwonende.

Op korte termijn worden de mensen van de Hessenweg West uitgenodigd voor een bijeenkomst zodat ze worden bijgepraat hierover en ook hun standpunt kunnen geven.

Actief:

Wij hopen dat in de maand september de regels weer versoepeld zijn.

Graag willen we dan een leuke buitenactiviteit organiseren,  dit wordt vervolgd.

================================================================

Landschapsvisie N34 en de N48

Wij hebben onze visie mogen geven over de beplanting langs de N34 en N48  het gedeelte van Varsen. Hierin was ons advies om  langs de N34 zowel aan de Noordelijke kant van de parallelweg als aan de Zuidelijke kant beplanting aan te brengen. Aan de Zuidelijke kant is dit geen probleem aangezien het hier gaat om provinciale grond maar aan de Noordelijke kant is het nog niet helemaal rond.

Het gedeelte waar de parallelweg eruit is gehaald kan volgens ons beplanting komen zodat het zicht naar de weg wordt belemmerd. De Provincie overlegt nog met de gemeente hierover, aangezien zij hierin ook hun visie ook moeten geven.

Wij gaan van het positieve uit aangezien het voor de Noordelijke kant het uitzicht qua licht en zicht wel erg anders is geworden.

Wij gaan ons uiterste best doen om dit voor elkaar te krijgen..

 

Langs de N48 gedeelte Hessenweg West komt beplanting dat vinden wij ook belangrijk daar stond beplanting dat willen wij ook graag terugzien ook in verband de veiligheid. Hoe de verdere ontwikkelingen hierover gaan houden wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte.

 

Plannen voor aanpak Ommermars…

De Ommermars ligt aan de westrand van de kern Ommen en ten zuiden van de woonwijk De Dante. In de lengterichting loopt het fietspad Zuidermarsweg. Het zuidelijk deel van ca. 12,5 ha betreft natuurgronden en is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. De gronden zijn nu provinciaal eigendom en deels in gebruik als landbouwgrond.

Het inrichtingsplan heeft twee onderdelen:

  1. In het noordelijk deel staat natuur ontdekken voor jong en oud centraal, met een focus op natuur en water. Hier ontwikkelen we speelnatuur, modderbaden, een strand en een waterplas met vogelscherm.
  2. In het zuidelijk deel is ruimte voor natuur en biodiversiteit, in de vorm van een glooiend landschap met rivierduinen, zandige oevers, steilranden en een Vechtmeander met moerasbegroeiing. In het westelijk deel wordt de bezoeker uitgenodigd zelf de natuur te ontdekken.

Historie

Sinds 2015 wordt aan gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Ommermars. In het begin ging het vooral om ideeën bedenken, plannen maken, overleggen met allerlei overheden en het zoeken van mogelijke geldbronnen. Inmiddels zijn de plannen behoorlijk concreet en het is de bedoeling dat na de Bouwvak van 2021 ‘de schop de grond in gaat’.

De Ommermars was ooit particulier boerenland. Ongeveer 25 hectare is in de negentiger jaren van de vorige eeuw aangekocht door de provincie in het kader van de toenmalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur).

Er is een werkgroep aan de slag gegaan die bestond uit natuurliefhebbers, ondernemers en vertegenwoordigers van recreatiebedrijven en scholen, maar ook boeren, een kunstenaar en een vertegenwoordiger van het OOG (Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid) deden mee. Uiteindelijk is door een onafhankelijk jury het ontwerp van basisschool Het Koloriet gekozen. Dit plan is nog steeds de basis voor wat er nu in de steigers staat.

Een klein deel van de Ommermars wordt speelnatuur, waar kinderen de natuur weer kunnen beleven in de breedste zin van het woord. Het gaat niet om zwemwater, wel komt er een plas met water en een ‘strandje’ waar kinderen in en met modder kunnen badderen en spelen. Ook komen er boomstammen en ander speelaanleidingen.